Investments - 2014

2 Deals – CrispyWallet (50.000 Euro), Calmdura Power Pack (60.000 Euro)
[Investitionssumme: 110.000 Euro]


Geplatzt: 1 Deal – Calmdura Power Pack (60.000 Euro)
[Geplatzte Investitionssumme: 60.000 Euro]

 

Investments - 2015

4 Deals – Babo Blue (50.000 Euro), scoo.me (100.000 Euro), Dinnery (33.333 Euro), kleineprints (40.000 Euro)
[Investitionssumme: 223.333 Euro]
Geplatzt: 3 Deals – scoo.me (100.000 Euro), Dinnery (33.333 Euro), kleineprints (40.000 Euro)
[Geplatzte Investitionssumme: 173.333 Euro]